GLR Danışmanlık ve Yazılım AŞ

Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni

 

    1.Veri Sorumlusu

Sayın Müşterilerimiz,  Dijital  sektörünün öncü kuruluşları olarak oluşturduğumuz Platform ile siz müşterilerimiz için en iyi hizmet, en iyi kalite prensibi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu amaçla hem mevzuata uygunluk hem de yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına sizlerin kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlere ilişkin tam şeffaflık hedefliyoruz. Bu sebeple işbu aydınlatma metni ile veri sorumlusu olarak GLR DANIŞMANLIK VE YAZILIM A.Ş  (“Firma ve/veya Şirket kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca her bir veri sorumlusu nezdinde kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

    2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Firma olarak firma özelinde sizlerin kişisel verilerinizin işlendiği süreçleri özetlemek gerekirse; 

Kişisel verileri. 

Açık Rızanıza Bağlı Olarak
 • Tarafımızca sizlere pazarlama ve hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmanız için gönderilecek iletiler vasıtası ile,
 • Tespit edilen iş ihtiyaçlarınıza göre, eksik olduğunuz konularda danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilişim, hukuk , finans danışmanlığı hizmeti veren iş ortaklarımız ile iş ortaklarımız tarafından sizlere pazarlama yapılabilmesi amacı ile paylaşılması sebebine bağlı olarak,
Bir Sözleşmenin, kurulması, ifa edilmesi amacı ile bağlantılı olarak
 • Üstlenilen danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesi amacı ile,
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Kanundan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi amacı ile,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile tarafımızın meşru menfaati gereğince
 • Danışmanlık hizmeti kapsamında iş ihtiyaçlarının tespiti yeni çözümler sunulması amacı ile,

işlemekteyiz. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

 

Firma olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortakları ve GLR Danışmanlık ve Dijiizin dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinde yer alan yurtdışına aktarım şartları yerine getirilerek yurtdışında yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile, 
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Ücret ödemesi gerektiren bir süreçte, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere, 

paylaşmaktayız.

         HAKLARINIZ

 • Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:
 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.